Už ste sa niekedy stretli s výrazom „Štúr sa musí v hrobe obracať“? Žalostná úroveň gramatiky je badateľná na každom kroku, preto sme pre vás zostavili výber najčastejších gramatických chýb, ktorých sa bežne dopúšťame. Verte nám, niekedy je lepšie venovať pár minút kultúre písomného prejavu, ako sa zbytočne strápniť. Dosť bolo e-mailov s „hrúbkami“, z ktorých sa ježia chlpy na ruke!

Stále si myslíte, že vás sa to vôbec netýka? Vy snáď nepíšete pracovné e-maily, neposielate životopisy a motivačné listy, úradné dokumenty sa vám úplne vyhýbajú? No vidíte… „Chybička se vloudí“ a vám to môže vážne uškodiť! Nezhadzujte sa, pri písaní pracovných e-mailov vám dokonalý výzor nepomôže! Bez pardonu!

V e-maili alebo v e-maile?

Správny tvar je v e-maile (L j.č, vzor dub), nie v e-maili a už vôbec nie v e-maily! Príklad: … ako som Vám spomínala v poslednom e-maile. Zasielali sme všetky e-maily na spomínanú adresu. Používať môžete aj tvary email, mail, mejl.

Ten náš nešťastný nominatív množného čísla!

Toto je zrejme top gramatická chyba už od čias základnej školy. Zapamätajte si, prídavné mená v N.m.č. píšeme s jotou, teda i. Príklad: V našej firme pracujú usilovní zamestnanci. ALE! Pán kolega, vy ste naozaj usilovný ako včielka. (v j.č. píšeme ypsilon)

Kedy s mojim a kedy s mojím? Aká je záhada dĺžňa?

Tvar mojím je v inštrumentáli jednotného čísla. Pýtame sa naň otázkou s kým? s čím? Príklad: Oboznámim ich s mojím plánom. (píšeme dĺžeň) ALE! Ak sa pýtame otázkou komu? čomu? (tvar v datíve m.č.), potom dĺžeň nepoužívame. Príklad: Knihy odovzdal mojim sestrám. (bez dĺžňa) Rovnako to platí aj pre tvary svojim, tvojim, vašim, našim.

Číslovky s ,,-krát” a ,,raz” vedia potrápiť: Prvýkrát a prvý raz!

Násobné číslovky s nesamostatnou časťou -krát píšeme spolu ako jedno slovo, teda jedenkrát, dvakrát, tretíkrát. ALE! Násobné číslovky, ktorých súčasťou je slovo raz, píšeme oddelene. Príklad: jeden raz, piaty raz, dva razy.

Ako osloviť ženu s akademickým titulom Mgr. – magistra či magisterka?

Oslovte ju magisterka, magistrou je absloventka farmácie, ktorá pracuje v lekárni – lekárnička.

Používate v rámci alebo vrámci?

Používajte správnu podobu v rámci, teda s medzerou. Ide o zloženú predložku, ktorá sa skladá z dvoch slov. Príklad: V rámci utužovania kolektívu sme sa vybrali do hôr.

(Ten) variant alebo (tá) varianta?

V slovenčine používame slovo variant v mužskom rode, vzor dub. V I.m.č má pádovú podobu s variantmi, nuž, Pravidlá slovenského pravopisu nepustia. 🙂

Používanie predložiek s, so, z, zo

Predložky s, so sa viažu s inštrumentálom (s kým? s čím?), príklad: Prišiel so žiadosťou. Hovoril so šéfom. Rozlúčil sa s kolegom. Predložky z, zo sa vždy viažu s genitívom (z koho? z čoho?), príklad: Vyšiel z domu. Z tašky vybral všetky potrebné dokumenty.

Čo je správne: dvoma či dvomi?

Dvojtvar! V tomto máte voľnú ruku, použite tvar, ktorý chcete. Keby tých dvojtvarov bolo v slovenčine viac, však? 🙂 Príklad: Odišla pred dvoma/dvomi rokmi.

Môžeme, nie môžme!

Slovo môžme v slovenskom jazyku neexistuje. Ide o rozkazovací spôsob, a ten pre sloveso môcť nie je. Príklad: Môžeme si to dovoliť.

Niekoľko obľúbených čechizmov na záver

  • kľud – pokoj (správne)
  • proste – prosto
  • tým pádom – a tak, a tým
  • doporučujeme – odporúčame
  • nápodobne – podobne
  • jedná sa o – ide o
  • milerád – ochotne, s ochotou
  • vada – chyba, porucha
  • razítko – pečiatka
  • je to k ničomu – je to nanič

Zdroj: jazykovaporadna.sme.sk