Vláda Slovenskej republiky sa podujala k schváleniu dlhoočakávaného programu, ktorým sa bude riadiť nasledujúce štyri roky. Kabinetu ho predložil súčasný premiér Igor Matovič. Radikálne zmeny sú chystané vo všetkých odvetviach od zdravotníctva po školstvo či rodinu.

PROGRAM VLÁDY SR

Predkladáme svoj program v mimoriadne zložitej dobe pre Slovensko. Pandémia Covid-19 doslova paralyzovala svet, Európu, ako aj našu krajinu. Vláda preto od prvého dňa sústreďuje mimoriadne úsilie na minimalizáciu zdravotných rizík a ochranu života ľudí. Napriek ťaživej situácii si uvedomujeme, že očista Slovenska a sľúbené zmeny pred voľbami nemôžu čakať dokonca súčasnej krízy. Predkladáme preto toto programové vyhlásenie, ktoré je najambicióznejším plánom na zmenu fungovania Slovenska k lepšiemu v jeho histórii.”

Boj proti korupcií:

Vláda sa zasadí o nové preukazovanie majetku. Vytvorí štátny register verejných funkcionárov. Verejnosť bude môcť kontrolovať prírastok majetku verejných funkcionárov. Vytvorí inštitúciu dozerajúcu na etiku funkcionárov. Presadí zákon o hmotnej zodpovednosti, zákon o lobingu, presadí transparentnú štátnu správu, slobodný prístup k informáciám. Zverejní prílohy a dodatky k zverejneným zmluvám, “všetko, čo nie je tajné, je verejné”. Presadí verejné majetkové priznania starostov či primátorov.

Súdnictvo:

Súdna rada bude volená na regionálnej úrovni sudcami. Súdna rada preverí majetkové pomery všetkých sudcov a ich rodinných príslušníkov. Ústavní sudcovia budú volení verejne. Ústavný súd už nebude musieť súhlasiť so vzatím sudcu či generálneho prokurátora do väzby. Zruší sa rozhodovacia imunita sudcov. Vytvorí sa vekový cenzus pre sudcov všeobecných súdov na 65 rokov a ústavných súdov na 70 rokov. Vytvorí sa Najvyšší právny súd SR – ten bude zároveň disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov, exekútorov, notárov, atď. Vláda zamedzí účelovému prevodu nelegálne získaného majetku s cieľom marenia výkonu. Definuje sa trestný čin prikrmovania – korupčné správanie, pri ktorom sa nepreukáže súvislosť medzi prijatím úplatku a konaním v rozpore s povinnosťami. Priebežné sledovanie súdnej veci bude verejné. Zabezpečí sa povinné elektronické doručovanie v trestnom konaní. Legálne získaný informačno-technický prostriedok bude automaticky použiteľný aj v inej trestnej veci. Ak dlžník zaplatí určenú časť dlhov voči verejnoprávnej inštitúcií vymáhanú v exekúcií, stane sa nevymáhateľná.

Polícia a trestné činy:

Vrcholoví predstavitelia Policajného zboru budú prijímaní po absolvovaní detektora lži, ktorý budú následne absolvovať 1-krát ročne. Budú musieť dokladovať majetok ako aj majetok osôb, ktoré s nimi žijú v domácnosti. Zavedie sa odnímanie majetku z trestnej činnosti. Svojvoľné nezaplatenie faktúry bude považované za trestný čin. Zavedie sa pravidlo, že ak priamy aktér usvedčí toho, kto dáva alebo berie úplatok, súčasťou rozhodnutia bude finančná kompenzácia pre nahlasovateľa (vo výške 50 % z výšky úplatku). Rovnaký princíp sa zavedie aj pri daňových podvodoch. V snahe zabrániť fenoménu “bielych koní” sa bude posudzovať výška imania firmy, ako aj predchádzajúce pôsobenie v insolventných firmách, až po dôkladnej analýze dôjde k prepisu firmy.

Samosprávy, Voľby, Občianstvo Slovákov v zahraničí:

Presadí sa transparentná činnosť samospráv, zverejňovanie zmlúv, zasadnutí, súťaží. Verejné vypočutie kandidátov na riaditeľov škôl, nemocníc, sociálnych zariadení, správ ciest, kultúrnych zariadení. Zľavy vo výške 10 % zo všetkých poplatkov štátu pre každého občana, ktorý sa zúčastnil posledných parlamentných volieb. Vláda SR umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR.

Zdravotníctvo:

Presadí sa, aby zdravotné poisťovne museli pacientom s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie klinickým onkológom, alebo budú musieť uhradiť operáciu v ľubovoľnej krajine EÚ. Väčší dôraz na prevenciu ako aj duševné zdravie. Vláda zruší doplatky za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do 6 rokov a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu. Vláda zvýši právomoc zdravotných sestier tak, aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov. Zároveň zvýši zdravotným sestrám mzdu na úroveň 110 % priemernej mzdy v hospodárstve. V spádových oblastiach chce vláda vytvoriť ambulancie urgentnej starostlivosti s nepretržitou prevádzkou. Vytvorí sa možnosť nadštandardného pripoistenia pre pacientov.

Rodina:

Vláda plánuje zvýšiť rodičovský príspevok, zaviesť inštitút otcovskej dovolenky a vyrovnať rozdiel platov mužov a žien, ktorý vznikne v dôsledku rodičovskej dovolenky. Osoby poberajúce materskú alebo rodičovský príspevok do 200 eur chce vláda oslobodiť od platenia daní a odvodov. Vláda chce zaviesť povinné zľavy pre rodiny do kina, divadla či múzea. Príspevok na bývanie chce dostať k čo najviac ľuďom. Vláda mieni zaviesť SOS príspevok pre rodiny, ktorých situácia nespadá do žiadnej tabuľky. Vláda chce tiež zaviesť zvyšovanie rodinných prídavkov, bonusov a príspevok 100 eur pre každé dieťa na začiatku školského roka na 1. stupni ZŠ. Zavednie Epay karty, ktorou sa budú vyplácať bezhotovostne dávky, aby sa zabránilo úžere, ale aj neplatičstvu. Vláda hodlá umožniť výstavbu kvalitných štátnych nájomných bytov na celom Slovensku tak, aby mesačné nájomné bolo pre nájomcu dostupné a bolo výrazne nižšie, ako je štandardné trhové nájomné.

Dôchodky a sociálne istoty:

Reforma dôchodkového systému. Vláda chce umožniť automatický vstup do druhého piliera pre poistencov do 35 rokov s možnosťou účasti len v prvom pilieri, ak sa tak poistenec rozhodne. Vláda zváži zavedenie nároku na predčasný starobný dôchodok pre poistencov, ktorí získali 40 rokov dôchodkového poistenia. Vláda zvažuje zákon, ktorý umožní pracujúcim prispievať k dôchodku svojich rodičov určitým percentom. Vláda chce odstrániť diskrimináciu pri výpočte dôchodkov žien narodených v rokoch 1958-1960. Hodlá rovnako odstrániť nespravodlivosť spôsobenú pri prepočítavaní starobných dôchodkov priznaných pred rokom 2004. Plánuje sa zvýšenie sirotského dôchodku o 20 % ako aj predĺženie ochrannej lehoty pri otehotnení po strate zamestnania na 6 mesiacov a predĺženie lehoty pre ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie po strate práce, ak porodili do 14 mesiacov od zániku poistenia. Vláda plánuje zaviesť tehotenský príspevok vo výške 200 eur každej študentke a poistenej žene od začiatku 4. mesiaca tehotenstva.

Zamestnanci a podnikatelia:

Vláda chce zamestnancom umožniť vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu. Plánuje podporiť domáce firmy, znížiť byrokraciu podnikateľom, zmeny uvádzať do praxe len jedenkrát ročne k 1. januáru.

Školstvo:

Vláda plánuje investovať do modernizácie školstva, zvyšovania prípravy, no aj ohodnotenia učiteľov, moderných učebníc. Pripraví akčný plán na koordináciu boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií. Vláda chce pristúpiť k odoberaniu podvodne získaných vysokoškolských titulov. Plánuje podporiť rozvoj vedy, výskumu, no aj športu a rozvoj školských dvorov.

Doprava a Informatizácia:

Vláda plánuje zmodernizovať vlakovú aj autobusovú dopravu, podporiť cyklotrasy a presadiť bezplatnú dopravu vo vlakoch, regionálnych autobusoch a mestskej hromadnej doprave pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov. Chce umožniť cestovať na jeden dopravný doklad všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy. Plánuje poskytovať vysokorýchlostné služby elektronickej komunikácie (5G) a prispieť k digitalizácií poštových služieb.

Životné prostredie a hospodárstvo:

Vláda chce zastaviť znečisťovanie podzemných vôd Žitného ostrova a zneškodniť PCB látky a ťažké kovy na území východného Slovenska. Prehodnotí hospodárenie so slovenským lesmi a zvýši ich ochranu. Včelu medonosnú plánuje vyhlásiť za chránený druh, chce podporiť rozvoj hospodárstva, chovu a agroturistiky. Plánuje zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Instagram HITKY_SK plný pikošiek! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: sme.sk │ Foto: Facebook/Igor Matovic